Algemene Ledenvergadering


Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Woensdag 29 augustus 2018 - 20:30 uur
Kantine Sportpark De Hoeken

Agenda

1. Introductie/Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Bestuursverkiezing
- Marc van Doorn (Voorzitter) is aftredend en niet herkiesbaar.
- Het bestuur draagt Tom Romein voor als kandidaat.
- Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering melden via secretariaat@uchta.nl
- Er zal schriftelijk worden gestemd over de voordracht.*

4. Benoeming nieuwe voorzitter
5. Sluiting

De vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering willen we doorschuiven naar de volgende reguliere algemene vergadering aankomend najaar.
* Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen (Statutenart.17; lid 3).