Huishoudelijk reglement

 

Binnen v.v. Uchta willen we graag een warm en veilig sportklimaat bieden. Een omgeving waar iedereen van jong tot oud zich zorgeloos met en naast elkaar kan ontplooien. Daarom zijn er naast normen en waarden, afspraken die we binnen de vereniging zijn overeengekomen, richtlijnen en regels van de KNVB ook een aantal gedragsregels die voor iedereen gelden. Binnen onze verenigingswaarden vindt grensoverschrijdend gedrag absoluut geen plaats en daarvoor hanteren we dan ook specifieke gedragsregels ten aanzien van het niet tolereren van grensoverschrijdend gedrag. Deze gedragsregels maken integraal onderdeel uit van alle regels en afspraken die binnen de vereniging gelden, zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van het NOC*NSF (Centrum veilige sport Nederland). Hieronder vind je de uiteenzetting van de geldende gedragsregels waar elke bezoeker van Sportpark De Hoeken zich aan dient te houden:

-  Gedraag je netjes en beschaafd. Het motto ”Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet” staat bij ons hoog in het vaandel. Tegen- en medespelers, scheidsrechters, trainers en vrijwilligers worden met respect bejegend. Benader elkaar te allen tijde op een sportieve manier, binnen een teamsport is dat zeer belangrijk.
  
-


Wees hulpvaardig. Het etaleren van behulpzaamheid wordt bij v.v. Uchta zeer op prijs gesteld. Of je nu een cornervlag draagt of het tonen van interesse in andere spelers of het helpen bij een training of het schoonmaken van de kleedkamer, alle hulp wordt op prijs gesteld. 
  
-Bij voetbal gaat alles op tijd. Op tijd op de trainingen zijn, op tijd voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn, vroegtijdig afmelden voor de trainingen en wedstrijden of andere afspraken, houd je daaraan. Voetbal is een teamsport waarbij je op elkaar moet kunnen rekenen, maar waarbij je ook op tijd communiceert als er iets te melden valt.
  
-


Houd je aan de (spel)regels. Discipline is één van de pijlers van v.v. Uchta. Houd je aan de afgesproken regels en als je iets niet weet kun je het altijd vragen. v.v. Uchta houdt zich ook aan de KNVB- regels. 
  
-


Speel sportief en heb respect voor je tegenstander. Winnen is belangrijk maar niet ten koste van alles. Vloeken, scheldpartijen en/of bewust de tegenstander lichamelijk letsel toe brengen is te allen tijde verboden. Met andere woorden gedraag je correct tegen medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, trainers, leiders, enz. 
  
-

Spelers die door de KNVB of door v.v. Uchta zijn geschorst, mogen ten tijde van die schorsing ook niet voor andere teams uitkomen.
  
-Grensoverschrijdend gedrag in elke vorm en hoedanigheid is te allen tijde verboden. Dit omvat het volledige scala aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discrimineren, geweldpleging, bedreiging, (machts)misbruik, seksuele intimidatie en het overschrijden van iemand zijn persoonlijke grenzen. Dit geldt voor iedereen die vanuit het verenigingsdoel van v.v. Uchta met elkaar te maken heeft, zowel binnen de eigen vereniging alsook betrokken partners.
  
-Kaderleden hebben binnen de vereniging een voorbeeldfunctie en dragen zorg voor het bewaken van een veilig (sport)klimaat. Bij constatering van grensoverschrijdend en ontoelaatbaar gedrag zullen zij, daar waar mogelijk, handelen ter voorkoming van (meer) schade, escaleren naar de daarvoor aangewezen personen en te allen tijde melding maken van het voorval. 
  
-


Elk lid, vrijwilliger of op andersoortige wijze betrokken persoon binnen de vereniging heeft de plicht bij te dragen aan een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt en de verantwoordelijkheid om de regels die hiervoor gelden na te leven.
  
-


Wanneer iemand slachtoffer is van en/of getuige is van grensoverschrijdend gedrag wordt verzocht daar te allen tijde melding van te maken bij de daarvoor aangewezen personen binnen de vereniging en/of de daarvoor aangewezen externe instantie(s).
  
-


De in de hierboven genoemde als aangewezen personen binnen de vereniging betreffende de vertrouwenscontactpersoon, (afgevaardigde van) het bestuur en/of de technisch coördinator. 
  
-Elke melding van grensoverschrijdend gedrag zal door de daarvoor aangewezen personen met uiterste zorgvuldigheid en objectiviteit worden behandeld. Daarnaast zal indien nodig de ondersteuning van externe deskundige(n) worden ingeschakeld, zoals de KNVB, NOC*NSF, Politie etc.
  
-

Het bestuur van de vereniging is uiteindelijke het bevoegde orgaan om te komen tot passende maatregelen behorende bij de melding en de daar uitgekomen vervolgstappen en bevindingen. Deze maatregelen richten zich tot zover dit binnen het verantwoordelijkheidsdomein van de vereniging ligt. Het bestuur zal zich zover de situatie daar om vraag daarbij nadrukkelijk laten adviseren door de vertrouwenscontactpersoon alsook de extern betrokken deskundige(n). Andere strafmaten behorende bij het gemelde incident maar welke zijn opgelegd door extern betrokken instantie(s) zullen ook door de vereniging worden opgevolgd.
  
-


Wees netjes. Hang kleding aan de haak, tassen onder de bank, douchen na trainingen/wedstrijden en laat kleedkamers altijd netjes achter. Zorg ook dat je in en rond het clubhuis, zowel thuis als uit, alles netjes achter laat.
  
-

Draag door v.v. Uchta beschikbaar gestelde kleding (zoals trainingspakken) alleen op wedstrijddagen voor en na de wedstrijd en alleen als presentatiekleding (niet als sportoutfit).
  
-

Bespreek wensen, ideeën of problemen met de leider of trainer. Levert dat niets op, neem dan contact op met iemand van het technisch kader en/of bestuur.
  
-

Alcohol drinken is voor iedereen tot 18 jaar (zoals vastgelegd in de wet) op ons sportcomplex verboden. 


-Roken in de kantine en de kleedkamers is verboden. 
  
-

Roken en alcohol drinken door (jeugd)spelers boven de 18 jaar is tijdens en in de pauze van wedstrijden niet toegestaan. 
  
-


Leiders en trainers worden verzocht om rond trainingen en wedstrijden niet te roken en geen alcohol te drinken (dit laatste zeker niet ervoor!). Wanneer er wel gerookt wordt, dient dit te gebeuren buiten de afrastering van het veld.
  
-Zet fietsen in de daarvoor bestemde fietsenrekken. 
  
-Het parkeren van je auto is alleen toegestaan op het grote parkeerterrein in de aangegeven parkeervakken. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Alleen als je in het bezit bent van de wettelijke invalidenparkeerkaart dan kun je parkeren op de aangewezen invalidenparkeerplaats nabij het clubgebouw.