Contributieregeling

 

Hieronder vind je de contributieregeling van Voetbalvereniging Uchta. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Alle leden worden geacht deze contributieregeling na te leven en zich aan de genoemde tijdstermijnen te houden.

1. Basiscontributie seizoen 2021-2022*

Senioren (vanaf 18 jaar)
€ 175,- per jaar
Junioren (van 13 t/m 17 jaar)
€ 150,- per jaar
Pupillen (t/m 12 jaar)
€ 125,- per jaar
Alleen trainende leden (vanaf 18 jaar)€ 125,- per jaar
Niet-spelende leden
€   75,- per jaar

 

* Huidige tarieven gelden sinds seizoen 2018-2019

 


2. Kortingen en vrijstellingen
a.) Bij uitoefening van niet-betaalde vrijwilligerswerkzaamheden wordt naar gelang de aard van de werkzaamheden een korting verleend. Aan elke vrijwilligersfunctie wordt op voorhand een bepaalde korting gekoppeld (zie bijlage), die aan het einde van het seizoen zal worden terugbetaald. Hierbij hanteren we de volgende verdeling:

Uren vrijwilligerswerk op jaarbasis*Korting 
 20 - 50 uur € 25,-
 50 - 100 uur € 50,-
 > 100 uur € 75,-


b.) Bij meerdere vrijwilligersfuncties geldt dat een maximale korting van €75,- wordt uitbetaald.  


c.) In het kader van de familievereniging die we als Voetbalvereniging Uchta willen zijn, is het mogelijk dat (groot)ouders/verzorgers de vrijwilligerskorting voor hun kind kunnen verdienen.

d.) Ereleden betalen geen contributie.


3. Inning van de contributie
De contributie wordt in twee termijnen geïnd. De inning zal plaatsvinden in het najaar en in het voorjaar. Vrijwilligerskortingen zullen aan het einde van het seizoen in één keer worden teruggestort.


4. Tussentijdse aanmelding
Bij een aanmelding als lid gedurende het seizoen geldt dat het lidmaatschap officieel ingaat per 1 juli ofwel 1 januari. Ligt de datum van aanmelding tussen 1 juli en 31 december dan ben je de contributie voor een volledig seizoen verschuldigd. Ligt de datum van aanmelding tussen 1 januari en 30 juni dan ben je de contributie voor een half seizoen verschuldigd. Deze contributie dient direct na opgave betaald/geïnd te worden.


5. Opzegging
a.) Opzegging dient altijd schriftelijk bij de ledenadministratie plaats te vinden. Hiervoor dien je een e-mail te sturen naar ledenadministratie@uchta.nl. Mondelinge opzegging bij de leider en/of trainer wordt dus niet gezien als officiële opzegging.

b.) Opzegging voor een volgend seizoen dient vóór 15 juni van het lopende seizoen plaats te vinden. Wanneer niet op tijd is opgezegd, is de volledige contributie voor het eerste half jaar van het volgende seizoen verschuldigd.

c.) Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie van contributie plaats. De contributie voor het halfjaar waarin de opzegging plaatsvindt, is nog verschuldigd.

d.) Medewerking bij overschrijving wordt door Voetbalvereniging Uchta uitsluitend verleend nadat de volledig verschuldigde contributie is voldaan, alsmede de openstaande boetes van de KNVB.

e.)  Bij overschrijving naar een andere vereniging nemen we automatisch aan dat je geen lid wilt blijven, tenzij expliciet anders vermeld.


6. Wanbetaling
Wanneer de contributie niet voldaan is, wordt tweemaal gemaand. De eerste keer met een termijn van twee weken; de tweede keer met een termijn van één week. Volgt dan nog geen betaling, dan worden de trainer en leider van het betreffende elftal ingelicht met de opdracht het trainen en spelen van het niet-betalende lid te verbieden. Indien hierna nog steeds niet betaald is, wordt een incassoprocedure gestart. Ook volgt dan royement van het lidmaatschap na bespreking in het bestuur. Punt 5d blijft dan van toepassing; eveneens blijft de vordering in stand.